Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 14.3.2022 Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam III