Zníženie alokácie 49. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na potrebu podporiť vypracovanie dokumentov starostlivosti prostredníctvom posilnenia 26. výzvy, ako aj zabezpečenie financovania aktivít v oblasti dobudovania sústavy Natura 2000 nepodliehajúcich  pravidlám štátnej pomoci, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti o 420 tis. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 29 580 000 EUR.