Zverejnenie Usmernenia k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0 (ďalej len „Usmernenie“), platné a účinné od 23. 09. 2022.

Cieľom predmetného usmernenia je umožniť fázovanie projektov v rámci OP KŽP a Programu Slovensko a to v nadväznosti na súčasnú mimoriadnu situáciu, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvňuje realizáciu projektov v rámci OP KŽP. Súčasné obdobie je zasiahnuté dôsledkami pandémie COVID-19, ako aj vojnovým konfliktom na Ukrajine, čo má za následok zhoršenú dostupnosť niektorých tovarov a materiálov na trhu, ako aj negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.

Usmernenie obsahuje prehľad o základných podmienkach fázovania projektov a definuje procesy fázovania pre projekty, ktoré neboli v ŽoNFP rozdelené na dve fázy a pre projekty, ktoré sa delia na fázy už v rámci predkladanej ŽoNFP.

Schválením dokumentu sa vytvoria jasné pravidlá a postupy fázovania projektov pre žiadateľov/prijímateľov.

Usmernenie v znení verzie 1.0 sa pre žiadateľov stáva záväzným vtedy, keď sa na ustanovenia tohto dokumentu odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Usmernenie v znení verzie 1.0 sa pre prijímateľov stáva záväzným vtedy, keď sa jednotlivé ustanovenia tohto dokumentu premietnu do Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2).