Zvýšenie alokácie 47. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP z dôvodu dočerpania zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli finančné prostriedky využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a zároveň s pozitívnym vplyvov na životné prostredie a na plnenie povinností SR vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47 zameranú na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody o 30,6 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 55 970 000 EUR.