47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018

Dátum uzavretia: 28.2.2023


zverejnené 25.1.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47 (ďalej len „47. výzva“), zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, že dňa 28.2.2023 uzavrie 47. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. 

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 47. výzvy.


zverejnené 6.4.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47, zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, v rámci 17. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 26.10.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP z dôvodu dočerpania zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli finančné prostriedky využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a zároveň s pozitívnym vplyvov na životné prostredie a na plnenie povinností SR vyplývajúcich z environmentálnej legislatívy, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 30,6 mil. EUR. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 55 970 000 EUR.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 04. októbra 2021 Usmernenie č. 1 k 47. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 47. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11;
  2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
  3. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov;
  4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);
  5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 04.10.2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 47. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

47. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1 a Informácie zo dňa 26.10.2021

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa – v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Podmienky pre prevádzkové zmluvy

 

Dokumenty dotknuté v znení Informácie zo dňa 26.10.2021

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Výzva sa uzavrie 28. februára 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.