Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov

zverejnené 30.03.2020

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej sitácie na území SR a prijatím nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom, „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov“.


zverejnené 04.11.2020

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že
na webovom sídle OP KŽP zverejnila, v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na území SR a prijatím nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom, „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov akt.1“.