Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov

zverejnené 18.09.2023

Schválením uznesenia vlády SR č.446 z 13.09.2023 Vláda SR, podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolala 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie SR.

SO SAŽP v nadväznosti na schválenie vyššie uvedeného uznesenia vlády si dovoľuje prijímateľom oznámiť, že „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov akt.1 (október 2020)“, vydané v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadneho stavu, týmto stráca platnosť. Prijímatelia OP KŽP sa naďalej riadia ustanoveniami Príručky pre prijímateľov OP KŽP v aktuálnej verzii.


zverejnené 30.03.2020

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej sitácie na území SR a prijatím nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom, „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov“.


zverejnené 04.11.2020

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že
na webovom sídle OP KŽP zverejnila, v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na území SR a prijatím nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom, „Usmernenie SO pre OP KŽP – SAŽP pre prijímateľov akt.1“.