1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody (OPKZP-PO1-SC121/122-2015)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Dátum vyhlásenia: 03. 07. 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. decembra 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov na 400 000 000 EUR.

Riadiaci orgán pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 18. decembra 2015. Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenie výzvy vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 31. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k 1. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Cieľom usmernenia je zároveň vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Znenie žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku nie je usmernením dotknuté. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 31. 07. 2015.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú aj na ŽoNFP, ktoré budú doručené na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia. RO pre OP KŽP umožní žiadateľom, ktorých ŽoNFP bola doručená na RO pre OP KŽP a o ktorej nebolo rozhodnuté pred nadobudnutím účinnosti zmien vyplývajúcich z tohto usmernenia, zmeniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje žiadateľa o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 30 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je uvedené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) sú uvedené nižšie.

1. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2
Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1
Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1
Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha 4 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov a stanovené hodnoty benchmarkov
Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov
Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity
Príloha 7 – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO v znení Usmernenia č. 1
Príloha 8 – Zoznam oprávnených aglomerácií do 2000 EO
Príloha 9 – Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP uzavrie výzvu dňa 29. februára 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Často kladené otázky (FAQ)


Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení