69. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Prioritná os:1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30. 07. 2021

Dátum uzavretia: 31. 03. 2023


zverejnené 25.4.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 8. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 24.2.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 24 233 617 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 120,5 mil. EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov na ktoré je výzva zameraná.


zverejnené 20.02.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“), zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, že dňa 31.3.2023 uzavrie 69. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 69. výzvy.


zverejnené 26.09.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 12 266 383 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 96 266 383 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov na ktoré je výzva zameraná.


zverejnené 13.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 3. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 23.05.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. mája 2022 Usmernenie č. 2 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP,
 2. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania podmienok poskytnutia príspevku súvisiacich s vecnou oprávnenosťou a hospodárnosťou výdavkov,
 3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa oprávnenosti z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu v nadväznosti na novelu zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 4. rozšírenie zoznamu oprávnených výdavkov výzvy o výdavky nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu,
 5. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. mája 2022.


zverejnené 25.02.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 1. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. decembra 2021 Usmernenie č. 1 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. zmena  indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu v nadväznosti na úpravu dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia na verziu 12,
 2. aktualizácia a úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl,
 3. úprava, spresnenie a doplnenie inštrukcií týkajúcich sa preukazovania, plnenia a overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, aj s cieľom ich zosúladenia s právnymi predpismi a s Operačným programom Kvalita životného prostredia,
 4. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“),
 5. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7,
 6. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. decembra 2021.


69. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2 a Informácie zo dňa 24.02.2023

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2  a Informáciou zo dňa 24.02.2023 – sledovanie zmien


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 a 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.