69. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Prioritná os:1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30. 07. 2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 69. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.


69. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 výzvy- Podmienky pre prevádzkové zmluvy

Príloha 7 výzvy – Zoznam oprávnených aglomerácií nad 2000 EO

Príloha 8 výzvy – Zoznam oprávnených aglomerácií do 2000 EO


ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 – prezentácia na stiahnutie


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl 

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

 

Alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu, avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov priestor na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a pre riadiaci orgán na vykonávanie konaní o predložených žiadostiach. Ministerstvo plánuje alokáciu navýšiť, avšak navýšenie finančných zdrojov na výzvu je viazané na schválenie zmeny OP KŽP (verzia 12) Európskou komisiou. Návrh zmeny OP KŽP (verzia 12) bol už na národnej úrovni schválený Monitorovacím výborom pre OP KŽP dňa 19. júla 2021 a následne dňa 21. júla 2021 bol oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii, ktorá má na prijatie rozhodnutia k nemu lehotu tri mesiace. Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej výzve objem 96 miliónov EUR. Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam, ktoré už boli predložené do konania a v čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby oprávnení žiadatelia v rámci výzvy neváhali s predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a predložili ich čo najskôr po vyhlásení tejto výzvy.