71. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Monitorovanie a hodnotenie vôd

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Dátum vyhlásenia: 21. 09. 2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71(ďalej len „71. výzva“), zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje navýšiť alokáciu finančných prostriedkov na 71. výzvu a to vzhľadom na skutočnosť, že objem predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prekračuje disponibilnú alokáciu výzvy a teda existuje predpoklad, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nebude možné v konaní o ŽoNFP v rámci príslušného hodnotiaceho kola schváliť všetky predložené ŽoNFP a z dôvodu uvoľnenia disponibilných zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z pôvodných 3 000 000 EUR na 3 800 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 3 800 000 EUR.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd.


71. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení informácie z 7.4.2022

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté informáciou – sledovanie zmien


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.