73.výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru- OPKZP-PO4-SC451-2021-73


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Dátum vyhlásenia: 19.11.2021

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.

 

73. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP

Príloha č. 2 – Príručka pre žiadateľa o NFP

Príloha č. 3 – Merateľné ukazovatele

Príloha č. 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 5 – Informácia pre žiadateľov

Príloha č. 6 – Schéma štátnej pomoci – CZT