INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

V oblasti ochrany prírody je OP KŽP zameraný na dobudovanie a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 (najmä prípravou a realizáciou dokumentov starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny), zlepšenie stavu ekosystémov prostredníctvom zabezpečenia funkčného systému monitoringu a reportingu na úseku ochrany prírody a krajiny, znížením zastúpenia inváznych druhov rastlín a budovaním zelenej infraštruktúry, čím zároveň prispieva k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a k prispôsobovaniu sa takejto zmene.

Oprávnené aktivity:

 • Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy

Prijímatelia:

 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
 • vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR).

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

 • Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

Prijímatelia:

 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
 • Slovenská agentúra životného prostredia (aj ako prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako užívateľom),
 • vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.

 • Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu

Prijímatelia:

 • odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená MŽP SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

Prijímatelia:

 • Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
 • subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia[i],
 • subjekty územnej samosprávy[ii],
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
 • združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

[i] podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

[ii] podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy


Aktuálne výzvy: