Vzory Zmlúv o NFP pre SO – SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre SO – SIEA pre výzvy s kódom:

  • OPKZP-PO4-SC411-2018-41
  • OPKZP-PO4-SC431-2018-48
  • OPKZP-PO4-SC451-2019-50
  • OPKZP-PO4-SC441-2019-53
  • OPKZP-PO4-SC451-2019-57
  • OPKZP-PO4-SC421-2019-59
  • OPKZP-PO4-SC451-2019-60
  • OPKZP-PO4-SC411-2019-61
  • OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Zmluvu o poskytnutí NFP spolu s prílohami nájdete na dokumenty/Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.