Prezentácia z online seminára k výzve č. 72 a doplnkovo k výzve č. 58

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo v dňoch 30.11.2021 a 01.12.2021 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Prezentácia z predmetného seminára je zverejnená v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.