V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár k výzvam č. 10 a č. 11 Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraným na oblasť odpadového hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného zorganizovali pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok dňa 22. apríla 2016 v Banskej Bystrici informačný seminár k 10. a 11. vyhlásenej výzve v rámci OP KŽP, ktoré sú zamerané na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 boli vyhlásené v  rámci prioritnej osi 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a špecifického cieľa: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Účastníci seminára mali možnosť získať podrobné informácie o predmetných výzvach vrátane informácií o výbere správnej výzvy, práce s ňou, súvisiacimi dokumentmi, ale aj o podmienkach poskytnutia príspevku a o spôsobe preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Na seminári tiež odzneli informácie o spôsobe vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a procese verejného obstarávania. Na záver seminára dostali účastníci priestor na riešenie svojich individuálnych požiadaviek prostredníctvom osobných konzultácií so zástupcami MŽP SR a SAŽP.

Prezentácie na stiahnutie

Fotogaléria

Aktuálne informácie o plánovaných podujatiach sú pravidelne zverejňované na webovom sídle operačného programu www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.