12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (OPKZP-PO1-SC111-2016-12)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-12

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dňa 18. septembra 2017 uzavrie 12. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho systému s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dokumentácia výzvy bude na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk po jej uzavretí presunutá do časti „Archív výziev“.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 3. marca 2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 12. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného ​environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (ďalej len „usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zmena, ktorej cieľom je optimalizácia 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu k:

– podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a

– ďalším podmienkam poskytnutia príspevku (oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu).

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 03. 03. 2017.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 23. septembra 2016 Usmernenie č. 1 k 12. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a  spôsobu preukazovania podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23. 09. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia, je uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú uvedené nižšie.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 12. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

12. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).