72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

72. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh 

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV 

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov 


ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – prezentácia na stiahnutie


Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP- PO1-SC111-2021-72


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 – 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.

 

Alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 10 000 000 EUR z Kohézneho fondu. Uvedenú alokáciu bude ministerstvo v priebehu výzvy priebežne navyšovať nakoľko predmetná výzva je podstatná pre plnenie potrieb miest a obcí v oblasti odpadového hospodárstva.