56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 17. februára 2020 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „56. výzva“) na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „Usmernenie“).


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 56. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

56. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2019 a v roku 2020

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.