62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2020

Dátum uzavretia výzvy: 31. 10. 2022


zverejnené 7.9.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 62. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa týkajú výlučne 8. hodnotiaceho kola.

Zrušením výzvy sú dotknuté výlučne tie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré boli predložené do 8. hodnotiaceho kola, t. j. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP po 1. auguste 2022. ŽoNFP predložené na RO pre OP KŽP v rámci 1. až 7. hodnotiaceho kola (vrátane), sú zrušením výzvy nedotknuté.

Dôvodom zrušenia výzvy je, že výška finančného príspevku schválených ŽoNFP dosiahla ku dňu zrušenia výzvy alokovanú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. V nadväznosti na úlohu, ktorá vyplynula RO pre OP KŽP z bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022, ktorým bol schválený materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvo EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“ a v zmysle ktorého sa na národnej úrovni uložilo zodpovedným orgánom využiť zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na realizáciu opatrení v rámci iniciatívy SAFE, t. j. presunúť disponibilné zdroje z EŠIF na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie na Slovensku, spôsobenej prudkým nárastom cien energií, a teda zabezpečiť zo zdrojov EŠIF kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre zraniteľné domácnosti, k navýšeniu finančných prostriedkov na výzvu nedôjde.

RO pre OP KŽP pri zrušení výziev postupuje v súlade § 17 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), podľa ktorého „Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19§ 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.

Vzhľadom na uvedené ustanovenie, rozhodnutia, ktoré RO pre OP KŽP už vydal na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie sú zrušením výzvy dotknuté.

Žiadosti o NFP, ktoré boli na RO pre OP KŽP podané do zrušenia výzvy, a o ktorých nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP žiadateľovi vráti.

Za účelom dosiahnutia stability právnych vzťahov a pri rešpektovaní zásady jednotnosti správneho konania zostávajú žiadateľom zachované všetky práva na podanie odvolania podľa § 22 zákona o príspevku z EŠIF a podanie podnetu podľa § 24 zákona o príspevku z EŠIF.


zverejnené 18.5.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 157 135 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu  30 256 911  EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.


zverejnené 06.03.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 6. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 05.12.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 653 063 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu  30 099 776 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.


zverejnené 14.11.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 6. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 28.10.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených o 2 446 713 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 29 446 713 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.


zverejnené 13.10.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. októbra 2022 Usmernenie č. 2 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. aktualizácia hodnôt value for money  z dôvodu aktualizácie rozpočtov, ako reakcie na problematiku nárastu cien stavebných prác/ tovarov/ služieb na trhu;

2. aplikovanie vybraných zmien výzvy z usmernenia č. 1 k 62. výzve, ktoré sa vzťahovali len na ŽoNFP predložené od 7 hodnotiaceho kola aj na ŽoNFP predložené v rámci 5 hodnotiaceho kola, keďže v rámci 5 hodnotiaceho kola neboli vydané žiadne rozhodnutia (s výnimkou rozhodnutí o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d)) a je nevyhnutné týmto usmernením reagovať na nárast cien stavebných prác/ tovarov/ služieb na trhu aj v rámci predložených ŽoNFP v 5 hodnotiacom kole. Na všetky ŽoNFP predložené v rámci 5. hodnotiaceho kola sa budú vzťahovať nasledovné zmeny z usmernenia č. 1:

 • aplikovanie skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, a to z dôvodu riešenia situácie spojenej s nárastom cien stavebných prác.;
 • zrušenie limitu 200 tis. EUR na 1 vodozádržné opatrenie;
 • úprava podmienky finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu a vypustenie povinnej predkladanej dokumentácie na preukazovania jej splnenia.

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9;

5. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);

6. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13.10.2022


zverejnené 19.09.2022

Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 62. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine uzavrie dňa 31. októbra 2022 túto výzvu; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 62. výzvy z 30.9.2022 na 31.10.2022 a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62.výzva“), zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, že v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.1 k 62. výzve aktualizuje často kladené otázky (FAQ).


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2022 Usmernenie č. 1 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 62. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

 1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 10 000 000 EUR na 27 000 000 EUR z dôvodu vysokého dopytu zo strany žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekračuje aktuálny objem disponibilných zdrojov v rámci 62.výzvy;
 2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP;
 3. zrušenie viacerých finančných limitov, (napr. zrušenie limitu 200 000 EUR, t.j. zrušenie maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie, ďalej napr. zrušenie limitu na výdavky súvisiace s realizáciou zelenej strechy, ako aj úprava prepočtu limitu na mobiliár), a to z dôvodu zníženia administratívnej a finančnej záťaže pre žiadateľov, ako aj pre samotný výkon odborného hodnotenia;
 4. vytvorenie novej skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, a to z dôvodu riešenia situácie spojenej s nárastom cien stavebných prác.
 5. uplatnenie zásobníka projektov podľa ustanovenia §21 zákona o príspevku z EŠIF;
 6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 a 12;
 7. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);
 8. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;
 9. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8,
 10. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov;
 11. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);
 12. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 28.06.2022


zverejnené 13.06.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 5. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 20.12.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 4. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 31.8.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 3. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 28.4.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 2. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


zverejnené 08.10.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci I. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

62. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2 a Informácie zo dňa 18.05.2023

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 2

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 2

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 2

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 18.05.2023

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 05.12.2022

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 28.10.2022

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 19.09.2022

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 v znení Usmernenia č. 1


Online informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 – prezentácie na stiahnutie


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021 – 2022

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.