82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Dátum vyhlásenia: 11.8.2023

Dátum uzavretia: 11.09.2023

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na … Čítať ďalej