PRVÁ VÝROČNÁ KONFERENCIA OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo dňa 15. 12. 2015 na podujatí v Bratislave prvú výročnú konferenciu Operačného programu Kvalita životného prostredia. Dosiahnuté výsledky prezentovali zástupcovia ministerstva životného prostredia, ako riadiaceho orgánu, a  sprostredkovateľských orgánov – Ministerstva vnútra SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. 

Rok 2015 bol prvým rokom implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným cieľom bolo naštartovať jeho implementáciu, a to prípravou riadiacej a implementačnej dokumentácie, vyhlásením prvých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj národných programov. Ministerstvo životného prostredia zorganizovalo prvé dve zasadnutia monitorovacích výborov, v rámci ktorých sa okrem iného podarilo schváliť zámery väčšiny národných projektov, ale aj tak dôležitý dokument ako je súhrn hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie všetkých typov projektov. „Dnes môžeme konštatovať, že sme ako jeden z prvých operačných programov úspešne absolvovali audit pripravenosti, podarilo sa nám už vyhlásiť 7 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schváliť a spustiť národný projekt Zelená domácnostiam, kde bolo prijatých takmer 2 000 žiadostí o inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti a v spolupráci s ministerstvom financií realizovať prvú zálohovú platbu v rámci celej partnerskej dohody,“ uviedol počas konferencie Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR.

V roku 2016 je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia naplánovaných zatiaľ 32 výziev vo výške viac ako 1,6 mld. Eur. Harmonogram výziev bude zverejnený do konca decembra na www.op-kzp.sk

Prezentácie účastníkov konferencie:

Prezentácia OP KŽP – Prioritná os 1 a Prioritná os 2
Prezentácia OP KŽP – Prioritná os 3
Prezentácia OP KŽP – Prioritná os 4