PODPORNÉ DOKUMENTY K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur, verzia 3

Metodická pomôcka k aplikácii „sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0

Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0, účinnosť od 18. 04. 2016

Príloha k Metodickej pomôcke k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0

Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP, verzia 1.0, účinnosť od 18. 04. 2016

Oznámenie pre žiadateľov a prijímateľov o spôsobe zadávania vybraných druhov zákaziek, zverejnené dňa 26. 02. 2016