PODPORNÉ DOKUMENTY K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), vyhlásenú vládou SR dňa 12.3.2020​, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti dokument s názvom „​Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu“, ktorý vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán za účelom zhrnutia usmernení týkajúcich sa oblasti verejného obstarávania, ktoré vydala Európska komisia, Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu. Uvedený dokument je dostupný na nasledujúcom odkaze:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3617_opatrenia-v-oblasti-vo-ek-uvo-cko.pdf.

 

Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur, verzia 3

Metodická pomôcka k aplikácii „sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0

Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0, účinnosť od 18. 04. 2016

Príloha k Metodickej pomôcke k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP, verzia 1.0

Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP, verzia 1.0, účinnosť od 18. 04. 2016

Oznámenie pre žiadateľov a prijímateľov o spôsobe zadávania vybraných druhov zákaziek, zverejnené dňa 26. 02. 2016