Pracovná skupina monitorovacieho výboru

Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami, na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a výzvy na informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

V súlade s princípom partnerstva Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 1. augusta 2016 zriadilo Pracovnú skupinu monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami.

Účelom pracovnej skupiny je špecifikovať opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré využívajú najmä zelenú infraštruktúru a ktoré bude možné podporiť v rámci výziev zameraných na ochranu pred povodňami, ako aj zadefinovanie spôsobu podpory zelených opatrení v rámci týchto výziev.


Dňa 14. augusta 2020 boli Monitorovacím výbor pre OP KŽP schválené zmeny Štatútu pracovnej skupiny a Rokovacieho poriadku a to formou Dodatkov č. 2. Úprava Štatútu a Rokovacieho poriadku sa týka rozšírenia pôsobnosti pracovnej skupiny aj na podporu budovania environmentálnych centier v samosprávnych krajoch za účelom realizovania informačných aktivít a v tejto súvislosti aj rozšírenia členov pracovnej skupiny.

Dodatok č. 2 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Štatút pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – konsolidované znenie platné od 14. augusta 2020 

Rokovací poriadok pracovnej skupiny monitorovacieho výborukonsolidované znenie platné od 14. augusta 2020


Dňa 24. októbra 2017 boli Monitorovacím výbor pre OP KŽP schválené zmeny štatútu pracovnej skupiny a rokovacieho poriadku a to formou dodatkov č. 1. Zmeny uvedených dokumentov boli vykonané na základe rozšírenia pôsobnosti pracovnej skupiny aj na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

Dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Štatút pracovnej skupiny monitorovacieho výborukonsolidované znenie platné od 24. októbra 2017 

Rokovací poriadok pracovnej skupiny monitorovacieho výborukonsolidované znenie platné od 24. októbra 2017

Pôvodné dokumenty

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboruzverejnené 11.10.2022 

ARCHÍV – Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboruzverejnené 11.9.2021 

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboruzverejnené 15.2.2021 

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboruzverejnené 1.3.2019 

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 7.5.2018

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 19.3.2018

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 30.10.2017

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 9.9.2016


Záznamy 

Dňa  28. februára 2019 nadobudla účinnosť zmena Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (rokovací poriadok), v súlade s ktorou (článok 7 odsek 5) záznam zo zasadnutia pracovnej skupiny/Komisie pri výbore zverejní riadiaci orgán na webovom sídle OP KŽP. Odo dňa účinnosti uvedenej zmeny rokovacieho poriadku dochádza k zverejňovaniu záznamu zo zasadnutia pracovnej skupiny.

zverejnené 3. marca 2022

Záznam zo zasadnutia (11. február 2022)

zverejnené 20. mája 2021 

Záznam zo zasadnutia (5. marec 2021)

zverejnené 2. mája 2019 

Záznam zo 6. zasadnutia (9. apríl 2019)

zverejnené 3. decembra 2019 

Záznam zo 7. zasadnutia (13. november 2019)