Pracovná skupina monitorovacieho výboru

Pracovná skupina monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení v rámci výziev na ochranu pred povodňami a výzvy na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

V súlade s princípom partnerstva Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 1. augusta 2016 zriadilo Pracovnú skupinu monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami.

Účelom pracovnej skupiny je špecifikovať opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré využívajú najmä zelenú infraštruktúru a ktoré bude možné podporiť v rámci výziev zameraných na ochranu pred povodňami, ako aj zadefinovanie spôsobu podpory zelených opatrení v rámci týchto výziev.

Dňa 24. októbra 2017 boli Monitorovacím výbor pre OP KŽP schválené zmeny štatútu pracovnej skupiny a rokovacieho poriadku a to formou dodatkov č. 1. Zmeny uvedených dokumentov boli vykonané na základe rozšírenia pôsobnosti pracovnej skupiny aj na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

Dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Štatút pracovnej skupiny monitorovacieho výborukonsolidované znenie platné od 24. októbra 2017 

Rokovací poriadok pracovnej skupiny monitorovacieho výborukonsolidované znenie platné od 24. októbra 2017

Pôvodné dokumenty

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboruzverejnené 1. marca 2019 

ARCHÍV – Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 9.9.2016

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 30.10.2017

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 19.3.2018

Zoznam členov pracovnej skupiny monitorovacieho výboru – zverejnené 7.5.2018


Záznamy 

Dňa  28. februára 2019 nadobudla účinnosť zmena Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (rokovací poriadok), v súlade s ktorou (článok 7 odsek 5) záznam zo zasadnutia pracovnej skupiny/Komisie pri výbore zverejní riadiaci orgán na webovom sídle OP KŽP. Odo dňa účinnosti uvedenej zmeny rokovacieho poriadku dochádza k zverejňovaniu záznamu zo zasadnutia pracovnej skupiny.

zverejnené 2. mája 2019 

Záznam zo 6. zasadnutia (9. apríl 2019)

zverejnené 3. decembra 2019 

Záznam zo 7. zasadnutia (13. novembra 2019)