10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 10. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 30 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zo dňa 09. 08. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraných na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiacich kôl lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 35 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol v prípade oprávnenej aktivity Triedený zber komunálnych odpadov disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú oprávnenú aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Výška disponibilných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov nebola ku dňu zverejnenia tejto informácie prekročená, a preto riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, pričom môže dôjsť taktiež k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na oprávnenú aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, čím dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahne kumulatívnu alokáciu pre oba typy oprávnených aktivít.

Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. júna 2016, uzavrie 10. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 11. júla 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP dňom 11. júla 2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dokumentácia výzvy bude na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk po jej uzavretí presunutá do časti „Archív výziev“.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP“), vydalo dňa 6. októbra 2016 Usmernenie č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zmena formálnej náležitosti výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov spočívajúca v presune časti alokácie (indikatívnej výšky finančných prostriedkov) v objeme 11 400 000 EUR z aktivity Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov na aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

Týmto usmernením RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 6. októbra 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je uvedený v usmernení. Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien sú uvedené nižšie.

10. Výzva na predkladanie ŽoNFP – v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).