11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-11)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 11. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 10 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – II. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 20 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP dňom 16. septembra 2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 dňom 16. 09. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. augusta 2016, uzavrie 11. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 16. septembra 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zo dňa 09. 08. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom  OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zo dňa 09. 08. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraných na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiacich kôl lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 35 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Oznam o odstránení zrejmej nesprávnosti vo vzorci v prílohe č. 3 Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v dokumenteMetodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, konkrétne v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť, na ktorý sa odvoláva 11. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom OP KŽP-PO1-SC111-2016-11 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov zverejnilo dňa 1.7.2016 upravenú prílohu č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Upravená príloha je zverejnená v rámci metodických dokumentov OP KŽP na webovom sídle OP KŽPhttp://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/.

Odstránením zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, došlo k technickému zosúladeniu vzorca pre výpočet výšky oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem s jednou z podmienok určovania oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem uplatňovanou rámci 11. výzvy znížiť celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. Upravený vzorec zabezpečí automatický výpočet požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku (v EUR) zníženej o predpokladaný príjem z projektu.  

Odstránenie zrejmej nesprávnosti môže mať vplyv na predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto oznámenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na ŽoNFP predložené po zverejnení tohto oznámenia.

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred zverejnením tohto oznámenia a ktorých sa predmetná úprava týka, RO pre OP KŽP umožní zmeniť/doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom zosúladenia ŽoNFP s vykonanými úpravami v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.


11. Výzva na predkladanie ŽoNFP – aktualizácia harmonogramu hodnotiacich kôl

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 2014-2020


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).