6. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Dátum vyhlásenia: 07. 12. 2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 17.7.2020 dokument „Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP“. Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.3.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre Prijímateľov.

 

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 dňom 26. 10. 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 21. septembra 2016, uzavrie 6. výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov  dňa 26. októbra 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zo dňa 21. 09. 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-P04-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň SO informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 7.2.2017 Usmernenie č. 4 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 4 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 6. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 v znení usmernenia č. 3 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v rozdelení pre jednotlivé kategórie oprávnených žiadateľov, pričom dochádza k presunu indikatívnej výšky finančných prostriedkov v objeme 5 000 000 EUR z kategórie žiadateľov „Subjekty územnej samosprávy“ do kategórie žiadateľov „Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne“. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 14.9.2016  Usmernenie č.3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom Usmernenia č. 3 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 je zmena formálnej náležitosti – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme zníženia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne vo výške 60 000 000 EUR.
Celková alokácia na výzvu sa zníži z pôvodných 220 000 000 EUR (100 000 000 EUR subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 120 000 000 EUR subjekty územnej samosprávy) na 160 000 000 EUR s rozdelením alokácie na 40 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 120 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 14.9.2016.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”), dňa 22. júna 2016 vydalo Usmernenie č. 2 k 6. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len “usmernenie”). Cieľom Usmernenia č. 2 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 (ďalej len “výzva”)  je zmena formálnej náležitosti vyššie uvedenej výzvy – indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo forme navýšenia finančných prostriedkov vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy o 70 000 000 EUR.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z pôvodných 150 000 000 EUR (100 000 000 EUR subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 50 000 000 EUR subjekty územnej samosprávy) na 220 000 000 EUR s rozdelením alokácie na 100 000 000 EUR pre subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne a 120 000 000 EUR pre subjekty územnej samosprávy.

Riadiaci orgán pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 22. júna 2016. Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenie výzvy vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP”), dňa 7. marca 2016 vydalo Usmernenie č. 1 k 6. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len “usmernenie”). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Týmto usmernením sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj “SO pre OP KŽP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. 03. 2016.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia.

Popis vykonaných zmien vrátane ich zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien sú uvedené nižšie.

6. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.4

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 1

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení Usmernenia č. 1

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení Usmernenia č. 2

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení Usmernenia č. 3

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva”) presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 , a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Podmienky a termín vyhlásenia novej výzvy budú oznámené po úplnom uzatvorení a vyhodnotení výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 . Do akej miery bude pripravovaná  aj pre Subjekty územnej samosprávy bude osobitne oznámené po uvedenom termíne.


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).