63. Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR – OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Dátum vyhlásenia: 22.05.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12.3.2021 Usmernenie č.1 k výzve zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe SR

Cieľom Usmernenia č. 1 k 63. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je úprava výzvy v súvislosti s aktualizáciou nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ a legislatívy SR.

„Zmeny vykonané týmto Usmernením vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti Schémy na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 sú účinné od 01.01.2021 v súlade s § 7 ods. 10 a 11 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov.

Všetky ostatné zmeny vykonané týmto Usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 26.02.2021.“

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 

Výzva č.63 v znení Usmernenia č.1

Príloha č.1 Formulár ŽoNFP

Príloha č.2 Príručka pre žiadateľa

Príloha č.3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č.4 Osobitné_podmienky_OV

Príloha č.5 Informácia pre žiadateľov

Príloha č.6 Schéma pomoci de minimis

 

Výzva č.63 v znení Usmernenia č.1 sledovanie zmien

Výzva č.63 pôvodné znenie