2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3   Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo 21.3.2016 Usmernenie č.1 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na predkladanie ŽoNFP zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov (ďalej len „Usmernenie“). Cieľom Usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

SO pre OP KŽP je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF. Zmeny vykonané týmto usmernením mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v usmernení. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 11. mája 2016.

2. výzva na predkladanie ZoNFP v znení Usmernenia č. 1

Prílohy výzvy:

   1. Formulár ŽoNFP
   2. Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1
   3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
   4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
   5. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom v znení Usmernenia č. 1
   6. Finančné limity pre osobné výdavky súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu v znení Usmernenia č. 1

Dokumenty dotknuté usmernením v pôvodnom znení


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).