2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3  Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2015

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 1.10.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 zameranej na zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok!

 

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo 15.01.2019 Usmernenie č. 4 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov (ďalej len „Usmernenie č. 4“). Cieľom Usmernenia č. 4 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Usmernením č. 4 SO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia, t. j. od 15. 01. 2019.

Zmeny vykonané Usmernením č. 4 sa vzťahujú na všetky žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v procese schvaľovania v čase nadobudnutia účinnosti tohto Usmernenia. V prípade ŽoNFP predložených pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, na ktoré má toto usmernenie vplyv, bude umožnená náprava v stanovenej lehote.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo 19.04.2017 Usmernenie č.3 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov (ďalej len „Usmernenie č. 3“). Cieľom Usmernenia č. 3 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Usmernením č. 3 SO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia, t. j. od 20. 04. 2017.

Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na všetky žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 3. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v Usmernení č. 3. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo 28.10.2016 Usmernenie č.2 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov (ďalej len „Usmernenie č.2“). Cieľom Usmernenia č. 2 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Usmernením č. 2 SO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia, t. j. od 31. 10. 2016.

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia  Usmernenia č. 2 rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 2. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v Usmernení č. 2. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo 21.3.2016 Usmernenie č.1 k 2. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov (ďalej len „Usmernenie č.1“). Cieľom Usmernenia č.1 je zabezpečenie optimalizácie výzvy hlavne vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP KŽP.

Usmernením č.1 SO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle operačného programu Kvalita životného prostredia, t. j. od 11. 5. 2016.

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia  Usmernenia č. 1 rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 1. Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v Usmernení č. 1. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

Popis vykonanej zmeny vrátane jej zdôvodnenia je podrobne uvedený v Usmernení č. 1. Úplné znenie výzvy a sprievodných dokumentov vo forme so sledovaním vykonaných zmien je uvedené nižšie.

2. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4

Prílohy výzvy:

   1. Formulár ŽoNFP v znení Usmernenia č. 4
   2. Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 4
   3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
   4. Informácia pre žiadateľa o NFP v znení Usmernenia č. 4
   5. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom v znení Usmernenia č. 1

Dotknuté dokumenty so sledovaním zmien

——————————————————————————————————————————————————–

2. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3

Dotknuté dokumenty so sledovaním zmien

——————————————————————————————————————————————————–

2. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č.2

Dotknuté dokumenty so sledovaním zmien

———————————————————————————————————————————————————

2. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Dotknuté dokumenty so sledovaním zmien

———————————————————————————————————————————————————

2. výzva na predkladanie ŽoNFP v pôvodnom znení

———————————————————————————————————————————————————

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2019

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. SO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní SO na danom webovom sídle.