14. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (OPKZP-PO1-SC141-2016-14)


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Dátum vyhlásenia: 27. 04. 2016

Dátum uzavretia výzvy: 15. 07. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 14. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne.

Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dňa 15.07.2016 bola uzavretá výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (ďalej len „výzva“). Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

14. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Schéma štátnej pomoci


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že RO pre OP KŽP zverejňuje v rámci vyhlásených výziev na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami, a to v kategórii Často kladené otázky (FAQ).


Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v pôvodnom znení