FAQ Odpady

INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“).

 
VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Bude v rámci OP KŽP možné získať finančné prostriedky na vybudovanie … Čítať ďalej

FAQ Voda

FAQ k 69. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Oprávnenosť žiadateľa

Je oprávneným žiadateľom v rámci danej výzvy vodárenská spoločnosť?

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 výzvy „Právna forma“ sú rámci 69. výzvy oprávnenými žiadateľmi aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, medzi ktoré patria aj vodárenské spoločnosti. … Čítať ďalej

FAQ Envirozáťaže

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.2) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

V našej obci máme identifikovaný … Čítať ďalej

FAQ Ovzdušie

FAQ k 14. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14

INVESTIČNÁ PRIORITA 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku (Špecifický cieľ 1.4.1) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“)

Ako sa určuje … Čítať ďalej

FAQ Ochrana prírody

INVESTIČNÁ PRIORITA 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Naše mesto by malo záujem získať z OP KŽP finančné prostriedky na budovanie zelenej infraštruktúry. Za akých podmienok to bude možné?

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry bude … Čítať ďalej