USMERNENIA A INFORMÁCIE POSKYTOVATEĽA

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č.1

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP

Čítať ďalej