Zoznam výziev v archíve

ODPADY

10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov 

11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (kódom 

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov 

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

33. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

56. výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov – OPKZP-PO1-SC111-2019-58

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov OPKZP-PO1-SC111-2021-72

77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov


VODA

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody 

8. výzva zameraná monitorovanie a hodnotenie vôd 

9. výzva zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd 

17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 

34. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na hydrogeologický prieskum s kódom 

43. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd 

47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

52. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov 

71. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

76. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd


ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21

24. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov 

28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom

40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na informačné programy

44. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík 

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54 

62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – OPKZP-PO2-SC211-2020-62

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.


OCHRANA PRÍRODY

13. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (OPKZP-PO1-SC131-2016-13) 

22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru (OPKZP-PO1-SC131-2017-29) 

49. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín 


OVZDUŠIE

7. výzva zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 

14. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne

25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 

45. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

65. výzva na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií – OPKZP-PO1-SC141-2020-65


 

ENVIROZÁŤAŽE

3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-3) 

4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-4) 

5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží (OPKZP-PO1-SC142-2015-5)

37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov


RIZIKÁ

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

24. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

66. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov 


ENERGETIKA

6. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva 

36. výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

39.výzva zameraná na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území 

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 

46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch 

48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 

60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

73. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

74. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE – OPKZP-PO4-SC411-2022-74

75. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2022-75

79. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2022-79

80. Výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-82