Zoznam výziev v archíve

ODPADY

10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov 

11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (kódom 

15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov 

16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom

33. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)


VODA

1. výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody 

8. výzva zameraná monitorovanie a hodnotenie vôd 

9. výzva zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd 

34. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na hydrogeologický prieskum s kódom 

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva


ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

24. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov 

28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom

42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na informačné programy

44. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík 

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy


OCHRANA PRÍRODY


OVZDUŠIE

7. výzva zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 

14. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne


ENVIROZÁŤAŽE


RIZIKÁ

2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

24. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov

66. výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


ENERGETIKA

6. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva 

36. výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

39.výzva zameraná na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území 

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 

46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch 

48. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 

60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

73. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla