Usmernenie č. 2 k 29. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2019 Usmernenie č. 2 k 29. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru, označenej kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 … Čítať ďalej

Zverejnenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2018

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2018 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 25.6.2019.

Usmernenie č. 2 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 26.6.2019 Usmernenie č. 2. Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26.06.2019. Zmenami vykonanými týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené v časti Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 25. júna 2019 Usmernenie č. 2 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Usmernenie č. 5 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 14. júna 2019 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazane na vodný tok (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SIEA na verziu 5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.1, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.2, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 5.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.1, účinnú od 13.06.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia EŠIF v.8, príslušných metodických pokynov a vzorov CKO a skúseností z praxe.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.2

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.2 (ďalej len „Príručka“), platnú od 06. 06. 2019.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zohľadneniu oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa technickej podpory, právnej … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP v rámci 28., 32., a 40. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci V. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho … Čítať ďalej

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 27. mája 2019 Európska komisia schválila Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 9.0 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2019) 4066, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že ku dňu 28.6.2019 uzatvára výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranú na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Zároveň SO informuje žiadateľov o … Čítať ďalej

Informácia o posune termínu uzávierky 9.hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 9.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 z pôvodného termínu 15.05.2019 na nový termín 28.06.2019.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 účinnú od 30.04.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1, účinnú od 30.04.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov najmä v kap. 4.3.6  Nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.2/2015 – U, v.3.0 k nezrovnalostiam a finančným … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 4. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17. apríla 2019 vydalo Usmernenie č. 4 k 4. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Usmernenie č. 3 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16. apríla 2019 vydalo Usmernenie č. 3 k 3. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 v rámci XVIII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 v rámci XVII. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 v rámci VI. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 v rámci VIII. hodnotiaceho … Čítať ďalej

50. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 29.3.2019 Výzvu  zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2019-50. 

 

Aktualizácia zoznamu schválených a neschválených ŽoNFP – 38. a 18. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 2. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 a 7. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Viac informácií nájdete v časti „Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok“

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.0, účinnú od 25.03.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na novelu zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Metodický výklad CKO č.7 – … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 5.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.0, účinnú od 25.03.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na novelizáciu zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodický … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. marca 2019 Usmernenie č. 1 k 45. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete … Čítať ďalej

Usmernenie č.1 k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 18.03.2019 Usmernenie č.1 k 48. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 18. 03. 2019.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti Výzvy/aktuálne výzvy.

Usmernenie č. 2 k 24. výzve v rámci OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 15.3.2019 Usmernenie č. 2 k 24. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Usmernenie a zmeny … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 13.03.2019 Usmernenie č.1 k 46. Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13. 03. 2019

Podrobné informácie sú … Čítať ďalej

Často kladené otázky k 45. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45, ktoré sú zverejnené v rámci 45. výzvy.

Často kladené otázky k 49. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49, ktoré sú zverejnené v rámci 49. výzvy.

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2017-21, OPKZP-PO1-Info-2017-28, OPKZP-PO1-SC111-2017-32,  OPKZP-PO1-SC111-2017-33, OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a OPKZP-PO2-SC211-2018-42, že z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 48. výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48).

Termín a miesto konania seminára:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

streda 6.marca 2019

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 15:00 … Čítať ďalej

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dňa 18.2.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Prezentácia k výzve č.46

Upravený oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (zákon proti byrokracii) – preukazovanie bezúhonnosti žiadateľov a prijímateľov od 1. januára 2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k výzve č. 31 s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 15.02.2019  Usmernenie č. 2 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti … Čítať ďalej

Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. februára 2019  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v … Čítať ďalej

Usmernenie č.6 k výzve č. 5 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na sanáciu environmentálnych záťaž

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 08. 02. 2019  Usmernenie č.6 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  sanáciu environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 9)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

OZNÁMENIE SEA OP KŽP (verzia … Čítať ďalej

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46) v Bratislave

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 46. výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch(OPKZP-PO4-SC421-2018-46)

Termín a miesto konania semináru:

Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207

Pondelok  18. február 2019

 Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Základné informácie … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 1. februára 2019 Usmernenie č. 2 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Znenie Usmernenia … Čítať ďalej

INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

a doplnkovo k výzvam s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním … Čítať ďalej

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP (ďalej len „SO“), týmto v nadväznosti aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7 informujú žiadateľov, že sa mení lehota na vydanie rozhodnutí … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 dňa 18. februára 2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej na  triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných … Čítať ďalej

Často kladené otázky k 43. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, ktoré sú zverejnené v rámci 43. výzvy.

Aktualizácia Často kladených otázok k 40. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, ktoré sú zverejnené v rámci 40. výzvy.