Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 56. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „56. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0“, ktoré je účinné k 26.04.2023.

Aktualizácia usmernenia:  úprava limitu pri posudzovaní nefungujúcich projektov, úprava termínu sfunkčnenia projektu a ďalšie formálne úpravy.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5., 56. a 69. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú … Čítať ďalej

Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.04.2023 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3, ktorá je dostupná na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a je účinná od 19.04.2023.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP- 16. a 25. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 19.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 17. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC141-2017-25, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, v rámci 24. … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie 43. výzvy zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú … Čítať ďalej

Oznámenie – rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Rozsah hodnotenia zmeny OP KŽP (verzia … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 72. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 2 500 000 … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 80 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia je 28.4.2023 sa predlžuje do 12.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21. a 67. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 11.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 31. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na na podporu budovania environmentálnych centier … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 77. výzvu zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie … Čítať ďalej

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – 79. a 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 30. marca 2023 bol zverejnený nový Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2022-79 a Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80.

Oznam o plánovanom uzavretí 21. výzvy zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, že dňa 02.05.2023 uzavrie 21. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, že dňa 15. mája 2023 uzavrie 5. výzvu z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej, finančnej a časovej implementácie projektov … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 72. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „72. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. a 65. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 21. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC141-2020-65, zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako … Čítať ďalej

Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2) a Programu Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko, verzia 2.0, platné a účinné od 15. 03. 2023.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. a 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 13.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 13. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete … Čítať ďalej

Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 4 165 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 4 900 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.0, účinnú od 08.03.2023.

Upravené a doplnené boli postupy:  pri vysporiadaní finančných vzťahov, postupy v súvislosti s ukončovaním programu a aktualizované prílohy 4.3.5.1 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov DOP a … Čítať ďalej

Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je spolu s návrhom operačného programu prístupné na nasledujúcich odkazoch:

OZNAMENIE SEA OP KŽP (verzia … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 17., 21., 32., 43., 56., 58., 62., 67. a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 30. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17. a 29. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 06.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 28. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 79 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktorého termín uzavretia je 31.3.2023 sa predlžuje do 14.4.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 01.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 4.hodnotiaceho kola;

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 69. výzvu na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných … Čítať ďalej

Oznam o navýšení finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti, pristupuje k navýšeniu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 22. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 3 k 43. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 20. februára 2023 Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 76. výzvy zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“), zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd, že dňa 31.03.2023 uzavrie 76. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia … Čítať ďalej

Oznam o uzavretí 69. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“), zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, že dňa 31.3.2023 uzavrie 69. … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 72. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „72. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 4., 17., 22., 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17.02.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-4, zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží, v rámci 42. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 30. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy … Čítať ďalej

Informačný seminár k 80. výzve na podporu inštalácií fotovolických systémov vo verejnom sektore

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve č. 80 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov pre verejný sektor, ktoré umožnia zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Termín a miesto konania: 16.2.2023 (štvrtok), Bratislava

Trvanie: od 10:00 hod. do … Čítať ďalej

Presun zdrojov v rámci alokácie 25. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „poskytovateľ“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „výzva“) zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, pristupuje v rámci výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu k presunu časti prostriedkov v sume 100 000 EUR … Čítať ďalej

Oznam o zmene intervalu hodnotiacich kôl a zmene alokácie 5. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „výzva“), zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 5. výzvu o 46 mil. EUR za EÚ … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

Prioritnú os 4  Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.1 podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie … Čítať ďalej

Oznam o vyhlásení 80. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 7.2.2023 Výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 3.0

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 3.0 (ďalej len „Príručka“), účinnú od 03. 02. 2023.

Aktualizáciou Príručky došlo k:

aktualizácii vybraných hypertextových odkazov na platné predpisy v oblasti cestovných … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17., 21., 56. a 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 01.02.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 27. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 29. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 76. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 27. januára 2023 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia č. … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 26. výzvy zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26  (ďalej len „26. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 26. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 78. výzvy, zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78 (ďalej len „78. výzva“), zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, že dňa … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 29. výzvy, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“), zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra, že dňa … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 13. výzvy zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „13. výzva“), zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 13. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 47. výzvy, zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47 (ďalej len „47. výzva“), zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, že dňa 28.2.2023 uzavrie 47. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 65. výzvy zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2020-65 (ďalej len „65. výzva“), zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, že dňa 28.2.2023 uzavrie 65. výzvu z dôvodu … Čítať ďalej