Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 22 zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „22. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, že dňa 31. 08. 2023 uzavrie 22. výzvu z dôvodu minimalizácie rizika … Čítať ďalej

Informácia o plánovanom uzavretí písomného vyzvania s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 (DROPIE)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 31. 08. 2023 uzatvára písomné vyzvanie na predloženie národného projektu s kódom OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9  z dôvodu minimalizácie rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. decembra 2023.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 62. a 72. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 6. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 2. hodnotiaceho kola

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 77. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 25.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov, rámci 1. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 19.07.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 43. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18.07.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 300 000 EUR.

Indikatívna výška finančných … Čítať ďalej

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 15) a správa o hodnotení zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“ sú v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.1, účinnú od 30.06.2023.

Upravené a doplnené boli najmä postupy:  

overovanie uplatňovania medzinárodných sankcií v procese kontroly VO/O resp. AFK ŽoP,
monitorovanie počas udržateľnosti projektu (špecifické podmienky pre projekty realizované … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 5. a 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 25. a 26 hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 8 500 000 … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 28.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 25. a 26. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 27.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 10. a 11. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 78. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 22.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78, zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.06.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 15. a 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 69., 32., 21. a 17. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.06.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 9. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, … Čítať ďalej

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 2. júna 2023 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP.

Cieľom tohto dokumentu je definovať spôsoby preukazovania plnenia merateľných ukazovateľov, ustanovených pre výzvy špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP, a tým zjednodušiť vykazovanie merateľných ukazovateľov pre … Čítať ďalej

Zverejnenie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2022

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2022 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 25.5.2022.

Upozornenie k výzve č.80 – Vytvorenie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

V súvislosti s novým programovým obdobím si dovoľujeme  upriamiť pozornosť žiadateľov na skutočnosť, že pri podávaní žiadostí v rámci výzvy č. 80 a následnom vytváraní verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ je potrebné priradiť verejné obstarávanie k programovému obdobiu 2014 – 2020, ktoré sa vzťahuje k Operačnému programu kvalita životného prostredia.

 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 22. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 26.05.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 30. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18.05.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 62. výzvu zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 157 135 … Čítať ďalej

Oznam o predĺžení termínu plánovaného uzatvorenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia bol 12.5.2023 sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 25. a 29. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 05.05.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC141-2017-25, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, v rámci 26. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a … Čítať ďalej

81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 03.05.2023 zverejňuje 81. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „81. výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

81. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 500 000 EUR(zo zdrojov … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 02.05.2023 zverejnilo zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 56. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „56. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0“, ktoré je účinné k 26.04.2023.

Aktualizácia usmernenia:  úprava limitu pri posudzovaní nefungujúcich projektov, úprava termínu sfunkčnenia projektu a ďalšie formálne úpravy.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 5., 56. a 69. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú … Čítať ďalej

Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.04.2023 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3, ktorá je dostupná na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a je účinná od 19.04.2023.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP- 16. a 25. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 19.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 17. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC141-2017-25, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, v rámci 24. … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie 43. výzvy zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú … Čítať ďalej

Oznámenie – rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15)“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení prístupné na nasledovnom odkaze:

Rozsah hodnotenia zmeny OP KŽP (verzia … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 72. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 2 500 000 … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 80 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80, ktorého termín uzavretia je 28.4.2023 sa predlžuje do 12.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21. a 67. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 11.04.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 31. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na na podporu budovania environmentálnych centier … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 77. výzvu zameranú na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie … Čítať ďalej

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – 79. a 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 30. marca 2023 bol zverejnený nový Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2022-79 a Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80.

Oznam o plánovanom uzavretí 21. výzvy zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, že dňa 02.05.2023 uzavrie 21. výzvu, a to najmä z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie projektov … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 5. výzvy zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží, že dňa 15. mája 2023 uzavrie 5. výzvu z dôvodu potreby zabezpečenia riadnej fyzickej, finančnej a časovej implementácie projektov … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 72. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov (ďalej len „72. výzva“) pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. a 65. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.03.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 21. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC141-2020-65, zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako … Čítať ďalej

Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2) a Programu Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko, verzia 2.0, platné a účinné od 15. 03. 2023.