Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2

Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil aktualizovanú verziu Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2

Aktualizáciou bol upravený termín na predloženie záverečnej ŽoP. 

Informácia pre prijímateľov NFP – PO4

SIEA informuje prijímateľov NFP o nedostatku, ktorý bol zistený vládnym auditom VLA č. 23-010:

Nepresne vypracovaný rozpočet stavby

Rozpočet obsahuje neoprávnené položky, čo predstavuje nehospodárne a neúčinné využitie finančných prostriedkov NFP
Rozpočet je nepresný a obsahuje položky, ktoré nie sú nevyhnuté na realizáciu diela

Odporúčame žiadateľom/prijímateľom NFP, aby sa dôkladne oboznámili s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj s najčastejšími … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa k implementácii národného projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6 na verziu 2.1

Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa k implementácii národného projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.1, účinnú od 15.03.2024.

Aktualizáciou bol upravený termín na predloženie záverečnej ŽoP a precizovaný proces predloženia návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia o … Čítať ďalej

Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného kódom OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životné prostredia, pristupuje k zmene vyzvania na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie, označeného kódom OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11 (ďalej len „vyzvanie“).

Predmetom zmeny vyzvania je, v súlade s 58 ods. 1 v spojení s § 26 ods. 3 a  §17 ods. … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 5. a 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.01.2024 zverejnilo zoznamy schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC142-2015-5, zameranej na zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), v rámci 43. a … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 81. výzvy zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81 (ďalej len „81. výzva“), zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, že dňa 29. 12. 2023 uzavrie 81. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre OP KŽP (RO) na verziu 10.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa z OP KŽP (RO), verzia 10.0, účinnú od 01.01.2024.

 

Aktualizáciou bol formálne upravený text príručky a bolo zapracované uznesenie  Vlády SR č. 486 z 27. septembra 2023, ktorým došlo … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0“, ktoré je účinné k 01.01.2024.

Aktualizácia usmernenia: formálne úpravy textu a zapracovanie uznesenia  Vlády SR č. 486 z 27. septembra 2023, ktorým došlo k zrušeniu bodu … Čítať ďalej

Plánované uzavretie 31. výzvy zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 31 v znení Usmernenia č. 8 s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31, zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, že plánuje predmetnú výzvu … Čítať ďalej

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku OP KŽP

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia … Čítať ďalej

Vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 01.12.2023 bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 404 000 000,00 EUR. Vyzvanie má otvorený charakter, pričom k uzavretiu … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. a 81. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 30.11.2023 zverejnilo zoznamy schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81, zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP – oznámenie o zmene

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že v rámci Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-FN, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 5 200 000 EUR, a to s ohľadom optimalizáciu zdrojov a presun … Čítať ďalej

Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP – aktualizácia

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 27. novembra 2023 aktualizovala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.1.1 OP KŽP

Cieľom aktualizácie Prílohy č. 1 metodického dokumentu boli formálne úpravy za účelom doplnenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82 do filtra kódu výzvy v Základných údajoch.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 82. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 20.11.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82, zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2“, ktoré je účinné k 15.11.2023.

Aktualizácia usmernenia:  spresnenie postupu k  poskytovaniu dodatočného príspevku v nadväznosti na vydanie „Usmernenia k fázovaniu projektov OP KŽP (Prioritná os 1, Prioritná … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.4, účinnú od 15.11.2023.

 

Úpravou bol spresnený postup poskytnutia dodatočného príspevku v nadväznosti na vydanie aktualizácie „Usmernenia k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15.11.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 14., 16. a 17. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Oznámenie – Predloženie čestného vyhlásenia k uplatňovaniu medzinárodných sankčných opatrení EÚ

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov/prijímateľov, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia s účinnosťou od 08. novembra 2023 bude pri predkladaní dokumentácie k VO/obstarávaniu, záverečnej ŽoP požadovať za účelom preukázania plnenia medzinárodných sankčných opatrení prijatých v nadväznosti na ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine predloženie čestného vyhlásenia (ďalej „ČV“). … Čítať ďalej

Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 3. novembra 2023 Usmernenie k fázovaniu projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1. 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 81. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 03.11.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81, zameranej na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

 

prioritnú os 6 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE

investičnú prioritu 6.1 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane … Čítať ďalej

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila „Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1“, ktoré je účinné k 13.10.2023.

Aktualizácia usmernenia:  v nadväznosti na vydanie Usmernenia k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENaRF na programové obdobie 2014 – … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 79. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 12.10.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny , v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.3, účinnú od 03.10.2023

Upravené boli najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v priebehu implementácie projektov a doplnená bola možnosť poskytnúť dodatočný príspevok aj pre fázované projekty vrátane rozšírenia zoznamu výziev … Čítať ďalej

Aktualizácia VZP v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MV SR – SO pre OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Zmluvy o poskytnutí NFP, účinnú od 01.10.2023.

Zmena sa týka iba úpravy textácie počítania lehoty v rámci všeobecne záväzných podmienok (VZP) Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 80. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 26.09.2023 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 67. a 76. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.09.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, v rámci 3. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC123-2022-76, zameranej … Čítať ďalej

Informácia o navýšení alokácie – výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-82 zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny o 5 000 000 EUR.

Indikatívna … Čítať ďalej

Informácia pre prijímateľov – ukončenie platnosti „Usmernenia SO pre OP KŽP pre prijímateľov k mimoriadnemu stavu“

Schválením uznesenia vlády SR č.446 z 13.09.2023 Vláda SR, podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, odvolala 15. septembra 2023 ku 06:00 hod. mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 pre územie … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.2, účinnú od 14.09.2023.

Upravené a doplnené boli postupy pri zabezpečení pohľadávok poskytovateľa – umožnenie zriadenia záložného práva / blankozmenky až po predložení ŽoP, ktorou samostatne, alebo v … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 77. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 72. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy sa … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 62. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy … Čítať ďalej

Informácia o zrušení 56. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“ a „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že pristupuje k zrušeniu výzvy č. 56. na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (ďalej len „výzva“), pričom právne účinky zrušenia výzvy … Čítať ďalej

Upozornenie k výzve č. 82 – Nastavenie platobných podmienok s dodávateľmi

V súvislosti s PPP č. 22 výzvy č.82, že výdavky projektu sú oprávnené, sú oprávnené len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom najneskôr do 31. decembra 2023, upozorňujeme žiadateľov, aby pri nastavení platobných podmienok s dodávateľmi nebol termín na zaplatenie celkovej ceny predmetu zmluvy naviazaný na termín pripojenia fotovoltického systému do distribučnej siete … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16., 22. a 67. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 18. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 9 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 24. augusta 2023 Usmernenie č. 9 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 (ďalej len „5. výzva“) zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží

 (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

spresnenie a doplnenie textov v priamej súvislosti s fázovaním projektov,
doplnenie merateľného ukazovateľa súvisiaceho s fázovaním projektov,
zapracovanie zmien v súvislosti … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 56. a 62. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 22.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 34. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 15. … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56., 69., 77. výzva a vyzvanie NP9

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 02.08.2023 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 14. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 49 zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2018-49 (ďalej len „49. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), že dňa 31. … Čítať ďalej