Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16. a 47. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 16.08.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;

 

OPKZP-PO1-SC122-2018-47, zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 46. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.08.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v rámci 18. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 16., 17., 56., 58., 71., a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 17. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie … Čítať ďalej

Zoznam schválených ŽoNFP – 61. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.08.2022 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 09.08.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 12. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

ZAVEDENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V RÁMCI OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vytvára v rámci Prioritných osí 1, 2 a 3 (špecifický cieľ 3.1.2) priestor pre využívanie preddavkových platieb a to za účelom zabezpečenia zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov vo vzťahu k prijímateľom projektov, zlepšenia riadenia finančných tokov medzi prijímateľmi a dodávateľmi, úspešného ukončenia projektov v rámci programového … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.3, účinnú od 22.07.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov sa týkali najmä rozšírenia okruhu prijímateľov s možnosťou využitia preddavkových platieb a skúseností z praxe. Prílohy sa nemenili.

75. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 20.7.2022 výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2022-75.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo … Čítať ďalej

Usmernenie č. 5 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 18. júla 2022 Usmernenie č. 5 k 22. výzve zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. výzva a 69. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.07.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 7. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 2. hodnotiaceho … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 68. výzva

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 07.07.2022 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v rámci 3. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia často kladených otázok (FAQ) k 62. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62.výzva“), zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, že v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.1 k 62. výzve aktualizuje často kladené otázky (FAQ).

Často kladené otázky k 62. výzve sa … Čítať ďalej

Oznam o posune termínu uzávierky aktuálneho hodnotiaceho kola v rámci 22. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „22. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, že s cieľom vytvorenia dostatočného časového priestoru na dôkladne spracovanie … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 17., 22. a 64. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 29.06.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 22. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 15. hodnotiaceho kola,

OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na … Čítať ďalej

Usmernenie č.1 k 62. výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2022 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve … Čítať ďalej

Informácia o vydaní korigenda Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal s účinnosťou od 17.6.2022 korigendum Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2. Predmetom korigenda je najmä zosúladenie sadzobníka finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Aktuálna verzia Jednotnej príručky (po korigende) tak obsahuje sadzobník finančných opráv v takom znení, v akom je sadzobník prílohou aktuálneho … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 8.0

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.0, účinnú od 17.06.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

vydania „Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (vydáva CKO), … Čítať ďalej

Aktualizovaná verzia Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci a Vzoru rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci a Vzoru rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, platnú a účinnú od 17. 06. 2022.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 17. 06. 2022.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 6.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.1, účinnú od 17.06.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

vydania „Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (vydáva … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 8.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 8.2, účinnú od 17.06.2022.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov na základe:  

vydania „Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (vydáva … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 3., 16., 17., 21., 28., 32., 37., 54., 56., 58., 62., 69. a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2019-54, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, v rámci 8. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, … Čítať ďalej

Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 9.6.2022 zverejnila Oznámenie č.4 o presune alokácie finančných prostriedkov pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 64. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 08.06.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2020-64, zameranej na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva, v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 3. júna 2022 Usmernenie č. 4 k 49. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal „Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (ďalej len „Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP“), ktorá je  zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a taktiež na webovom sídle RO pre OP KŽP https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/

V tejto súvislosti upozorňujeme … Čítať ďalej

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021 (vrátane zhrnutia pre občanov) schválenú členmi Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.5.2022.

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 73 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2021-73 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné … Čítať ďalej

Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 25 500 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 30 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranú na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 30.6.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 58. výzva, 69. výzva a 71. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 24.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 7. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 1. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 23. mája 2022 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (ďalej len „69. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo, ktorého termín uzavretia je 31.5.2022 sa predlžuje do 30.6.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Informácia pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje upozorniť prijímateľov na vydanie Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všeobecné metodické usmernenie bolo vypracované v súvislosti mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, vojnovým … Čítať ďalej

Oznam o uzavretí 18. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18.výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, že dňa 15.6.2022 uzavrie 18. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu. Po uvedenom termíne nebude možné … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 12. mája 2022 vydalo Usmernenie č. 2 k 58. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 18. výzva a 49. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 12.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 26. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, … Čítať ďalej

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61

V súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou na území SR  upravujeme doteraz aplikovanú lehotu 30 pracovných dní v rámci Výzvy na doplnenie ŽoNFP na bežne používanú lehotu v trvaní 10 pracovných dní, tak ako bola stanovená pred vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Uvedené sa týka ŽoNFP v rámci 10. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 15., 21. a 26. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 10.05.2022 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, v rámci 15. hodnotiaceho kola;
OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v … Čítať ďalej

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021

ONÚ OLAF (Odbor Národný úrad pre OLAF) spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 29. apríla 2022 Usmernenie č. 4 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadnú zmenu zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF.