Zoznam schválených ŽoNFP – 59. výzva, 9. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 6.12.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 9. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 6. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 06.12.2021 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP ako aj zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy č. 66 v znení Usmernenia č. 1 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-66 dňa 4. januára 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 66 v znení Usmernenia č. 1 s kódom OPKZP-PO3-SC311-2021-66, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti  na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, že plánuje predmetnú … Čítať ďalej

Prezentácia z online seminára k výzve č. 72 a doplnkovo k výzve č. 58

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo v dňoch 30.11.2021 a 01.12.2021 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na … Čítať ďalej

Oznam o znížení alokácie 17. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP a potrebu presunu alokácie do iných výziev s lepšou absorpčnou schopnosťou, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 17. výzvu zameranú na zabezpečenie spojitosti … Čítať ďalej

Zníženie alokácie 49. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na potrebu podporiť vypracovanie dokumentov starostlivosti prostredníctvom posilnenia 26. výzvy, ako aj zabezpečenie financovania aktivít v oblasti dobudovania sústavy Natura 2000 nepodliehajúcich  pravidlám štátnej pomoci, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky … Čítať ďalej

ONLINE informačný seminár k 72. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

 

Termín a miesto konania:

30. … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 7.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.4, účinnú od 22.11.2021.

Úpravy súvisiace so spresnením postupov: pri dokladovaní oprávnených výdavkov (osobných výdavkov), pri zmenovom konaní z iniciatívy Poskytovateľa, na základe skúseností z praxe.

73. výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 19.11.2021 výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2021-73.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 14. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC131-2017-29, zameranej na zachovanie a obnovu … Čítať ďalej

Usmernenie č.3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 19.11.2021 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 15. novembra 2021 výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 53. výzva, 6. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 15.11.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, v rámci 6. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 12.11.2021 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (ďalej len „usmernenie“) je zmena termínu uzavretia druhého a nasledujúcich hodnotiacich  … Čítať ďalej

Oznam o plánovanom uzavretí 28. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, že plánuje uzavrieť predmetnú výzvu z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie 28. výzvu dňa 31. decembra 2021. Po uvedenom termíne nebude možné … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k 54. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 11. novembra 2021 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2019-54 (ďalej len „54. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 8.11.2021 zverejnila Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti vo výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Zníženie alokácie 15. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15, zameranej na … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 59. výzva, 7. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 5.11.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 7. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 2.11.2021 Usmernenie č.2 k Výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Cieľom Usmernenia č. 2 k 60. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 29. 10. 2021.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Operačného programu … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16., 40., 45., 56. a 58. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 4.10.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 10. a 13. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej … Čítať ďalej

Zvýšenie alokácie 47. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP z dôvodu dočerpania zdrojov EÚ v rámci operačného programu tak, aby do konca obdobia jeho realizácie boli finančné prostriedky využité v oblastiach s preukázateľnou absorpčnou kapacitou a … Čítať ďalej

Zníženie alokácie 21. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na schválenú zmenu OP KŽP a potrebu presunu alokácie do iných výziev s lepšou absorpčnou schopnosťou, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených … Čítať ďalej

Usmernenie č. 7 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 25.10.2021 Usmernenie č. 7 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej Optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni (ďalej len „Usmernenie č. 7“).

Znenie Usmernenia a dokumenty … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 46. výzva, 15. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 25.10.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 15. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), v rámci 10. … Čítať ďalej

Usmernenie č. 4 k 3. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 18. októbra 2021 Usmernenie č.4 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-3 (ďalej len „3. výzva“) na prieskum environmentálnych záťaží (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:​

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť … Čítať ďalej

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť … Čítať ďalej

Zvýšenie alokácie 56. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a uvoľnenie disponibilných zdrojov, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 6,5 mil. EUR

Indikatívna výška … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 16., 21. a 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 4.10.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 12. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami … Čítať ďalej

Usmernenie č. 1 k 47. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 04. októbra 2021 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC122-2018-47 (ďalej len „47. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia … Čítať ďalej

Oznámenie k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.9.2021 zverejnila Oznámenie o aktualizácii Prílohy č. 6 ŽoNFP výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 28.09.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 3. hodnotiaceho kola

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí … Čítať ďalej

Oznam o vyhlásení 71. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 21. 09. 2021 bola zverejnená 71. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

71. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 3 000 … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. a 49. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 21.09.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom:

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 9. hodnotiaceho kola

OPKZP-PO1-SC131-2018-49, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci), v … Čítať ďalej

Informácie o zmene alokácie 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu … Čítať ďalej

Oznam o uzavretí 55. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2019-55, zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) (ďalej len „55. výzva“), že plánuje uzavrieť 55. výzvu z dôvodu schválenia ŽoNFP, ktorá pokrýva celé územie … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 5. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 10.09.2021 zverejnila zoznam schválených ŽoNFP a zoznam odborných hodnotiteľov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 32. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 07.09.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, v rámci … Čítať ďalej

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 40. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 06.09.2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), v rámci 8. hodnotiaceho kola

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených … Čítať ďalej

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 7.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.3, účinnú od 01.09.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na usmernenie CO k predkladaniu ŽoP prostredníctvom ITMS2014+, novelizáciu zákona o EŠIF, aktualizáciu usmernenia RO k overovaniu podmienok poskytnutia príspevku … Čítať ďalej

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 22. a 23. hodnotiaceho kola

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné … Čítať ďalej

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že zverejnilo Zmenu č. 1 Výzvy. K zmene Výzvy č. 31 zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni s … Čítať ďalej